В областта на семейното право адвокатската ни кантора осъществява правна защита и съдействие, юридически консултации, становища, процесуално представителство по спорове относно:

 • консултации и становища по семейноправни въпроси;
 • изготвяне на брачни договори за предстоящи или при вече съществуващи бракове;
 • разводи по взаимно съгласие или по общия исков ред с или без търсене на вина;
 • искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
 • искове за заместващо съгласие на единия родител за напускане на страната на малолетен и непълнолетен;
 • решения за разпореждане с имуществото на малолетен и непълнолетен;
 • оспорване на произход и установяване на произход, припознаване;
 • определяне на режим на лични отношения между родителите и децата;
 • ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи;
 • дела за първоначално определяне на издръжка и за увеличаване на вече присъдена такава, както и събирането и по принудителен ред;
 • представителство и защита по дела по Закона за защита от домашното насилие.