Понятието „обществена поръчка“ (public procurement) има легална дефиниция в българското законодателство, дадена в чл. 1, ал. 2 от Закона за обществените поръчки: „Обществена поръчка е придобиването от един или няколко възложители посредством договор за обществена поръчка на строителство, доставки или услуги от избрани от тях изпълнители, предназначени за обществени цели или за нуждите на публични възложители, а при секторни възложители – за изпълнение на секторни дейности”. При систематичен анализ на разпоредбите на § 2, т. 4 и 43 от ДР на Закона за обществените поръчки, чл. 3 и чл. 5 на ЗОП се налага изводът, че обществената поръчка следва да се схваща като правоотношение, свързано с реализиране на строителство, закупуване на стоки и договаряне на услуги от органи на държавата, местните власти и търговски дружества, които се разпореждат с бюджетни средства, получават субсидии или на които държавата е гарантирала изключителни права за извършване на определени дейности.

АС „Гугушева в съдружие с Костов“ има значителен опит при осъществяване на услуги, свързани с възлагането на обществени поръчки. Адвокатското съдружие оказва правна помощ на възложители по чл. 5 от ЗОП при тълкуването и прилагането на закона, включително като изготвя проекти на документации за участие за нуждите на органите на държавна власт, публичноправни организации и публични предприятия. Сдружените адвокати са специализирани в разработването на конкурсни документации, финансирани изцяло или частично със средства от фондовете на Европейския съюз.

Ние осъществяваме процесуално представителство пред Комисия за защита на конкуренцията и Върховен административен съд на всички заинтересовани лица в производствата по обжалване на решения, актове и бездействия на възложители в процедури за обществени поръчки.