Адвокат Дафина Гугушева

Адвокат Дафина Гугушева е завършила Софийски университет „Св. Климент Охридски“, притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „право“.

Вписана е като член на Адвокатска колегия – гр. Пловдив от 1981 г.

Адв. Гугушева специализира в областта на гражданското и публичното право. Притежава опит при осъществяване на процесуално представителство по търговски, облигационни и вещни спорове, както и в производства по издаване и обжалване на административни актове.

Има значителен опит в сферата на семейното и наследственото право, вещното и застрахователното право.

Понастоящем упражнява адвокатска професия и е управляващ съдружник в Адвокатско съдружие „Гугушева & Костов“.


Адвокат Димитър Костов

Адвокат Димитър Костов е завършил Софийски университет „Св. Климент Охридски“, притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „право“, специализация „правораздаване“.

Вписан е като член на Адвокатска колегия – гр. Пловдив от 2009 г.

Адв. Костов специализира в областта на гражданското и публичното право. Притежава опит при осъществяване на процесуално представителство по търговски, облигационни и вещни спорове, както и в производства по издаване и обжалване на административни актове.

Има значителен опит в сферата на обществените поръчки – както от страна на възложителите, така и при защитаване интересите на участниците в процедурите по възлагане, включително пред Комисия за защита на конкуренцията.

Понастоящем упражнява адвокатска професия и е управляващ съдружник в Адвокатско съдружие „Гугушева & Костов“.