Кантората ни специализира изключително в сферата на търговските правоотношения. Последните имат имуществено-правен характер, тъй като са стоково-парични отношения на възмездна размяна на продуктите на труда, и налагат поне една от страните да е търговец.

Посредством предоставяне на квалифицирани юридически консултации и съставяне на издържани от правна страна книжа (договори, менителнични ефекти и др.), ние защитаваме интересите на нашите клиенти търговци при осъществяване на дейността им по занятие чрез извършване на предвидените в закона сделки, а именно покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка на ценни книги с цел препродажба; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; застрахователни сделки; банкови и валутни сделки; менителници, записи на заповед и чекове; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг.

АС „Гугушева в съдружие с Костов“ извършва всички необходими правни действия за принудително събиране по съдебен ред на просрочените вземания на търговците, произтичащи от горните сделки, при които длъжникът не е изпълнил изцяло или частично задължението си да заплати на кредитора цената срещу получената от него доставка на стоки и услуги, или не е престирал всяко друго действие, за което се е обвързал с контрагента си.

Ние представляваме клиентите си в производствата по дела по несъстоятелност – в случаите, когато търговците са изпаднали в състояние на неплатежоспособност или свръхзадлъжнялост, поради което се намират в невъзможност да обслужват натрупаните задължения и затрудненията са придобили траен и необратим характер. Нашите адвокати притежават сериозен опит в отношенията, възникващи при учредяване на търговските дружества, тяхното управление и прекратяване, както и при заявяване за вписване в търговския регистър на обстоятелствата, за които законът предвижда това.