Дейността на АС „Гугушева & Костов“ включва правото на интелектуална собственост и неговите обекти, като предоставя юридически услуги, свързани с правната им защита както на национално, така и на европейско и международно ниво. Кантората ни осъществява:

  • Регистрация, подновяване и представителство пред компетентните органи в производствата при всички видове заявени и регистрирани обекти на индустриална собственост: търговски марки; промишлени дизайни; изобретения; полезни модели, географски означения.
  • Проучване, наблюдение и правен анализ на обекти на интелектуална собственост.
  • Изготвяне и консултации по продуцентски, мениджърски и издателски договори; договори за възпроизвеждане и разпространение на аудио и видеозаписи; договори, сключвани от артисти изпълнители; договори с радио и телевизионни организации; договори за използване на бази данни и компютърни програми.
  • Консултации и изготвяне на договори по условията на възникване на авторски права, относно право на ползване и сделки с авторско произведение или друг защитен обект на индустриална собственост, предоставящи изключително или неизключително право на ползване; комплексни лицензионни договори.
  • Съдебни производства пред всички инстанции по процесуална защита на нарушени права върху обекти на интелектуална собственост.