„Гугушева в съдружие с Костов“ е адвокатско съдружие, регистрирано по реда и при условията на Закона за адвокатурата. Съдружието обединява дейността на адвокатите Дафина Гугушева и Димитър Костов и е вписано в Регистрите на българската адвокатура под номер 3300001640.

Като адвокати, ние осъществяваме дейност за правно съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на физическите и юридическите лица, в съответствие с принципите на независимост, изключителност, самоуправление и самоиздръжка.

При упражняването на адвокатската професия ние се ръководим от законните интереси на клиента, които защитаваме по най-добрия начин със средствата, предвидени в закона.

Нашите принципи:

  • При упражняване на адвокатската професия ние сме независими.
  • Ние действаме в съответствие със закона, с правилата на Етичния кодекс на адвоката и законните интереси на клиента, не се влияем от личните си интереси, не се поддаваме на външен натиск или на чуждо въздействие и предоставяме правна помощ, ръководейки се от вътрешното си убеждение.
  • Ние се противопоставяме на всяко посегателство върху независимостта ни и не нарушаваме професионалната етика с цел да се харесаме на клиента, на властите или на трети лица.
  • Взаимоотношенията между нас и клиентите ни се градят на основата на доверието, което е и в основата на отношенията между адвокатите и между тях и властите. Такива отношения не могат да съществуват, ако има съмнение в честността, личното достойнство и почтеността на адвоката.
  • Ние пазим тайната на своя клиент без ограничение във времето. Опазването на професионалната тайна е основно и първостепенно задължение на адвоката.

Нашите цели:

  • Утвърждаване на адвокатската професия като дейност, осъществявана както в интерес на правосъдието, така и на законните интереси и права на физическите и юридическите лица, които са ни поверени да отстояваме и защитаваме.
  • Повишаване на доверието в адвокатурата от страна на обществото, за което съществуването на свободната и независимата адвокатска професия, подчинена на собствените си правила, е същностна гаранция за опазване на законността и на правата на човека, евентуално противопоставени на силата на държавната власт и/или на интересите на отделни части от обществото.
  • Установяване на отношения между адвокатите, съдебната власт и другите власти, пред които защитаваме каузата на своя клиент или го представляваме, базирани на уважение и колегиалност.