Осъществявайки достъп до интернет страницата на АС „Гугушева & Костов“, Вие приемате условията, изложени по-долу.

Съдържанието на уеб страницата е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени.

Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на АС „Гугушева & Костов“ освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия.

Вие имате право да разглеждате уеб страницата на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от нея само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате нашето писмено съгласие за това.

Някои индивидуални документи в уеб страницата могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи.

Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели.

Разрешава се огласяването на общодостъпните съобщения и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.