Вещното право урежда обществените отношения, свързани със собствеността на лицата. Този правен отрасъл регулира отношенията между правните субекти във връзка със съществуващите в обективната действителност вещи – собствеността им, тяхното владение, ограничените вещни права върху тях, както и вещните тежести.

В сферата на вещното право кантората ни предоставя следните услуги:

  • Правни консултации и съдействие при покупка и продажба на недвижими имоти – проверка на правото на собственост, пълен преглед на историята на имота, справки относно наличието на вещноправни тежести, сруктуриране на сделки;
  • Участие в преговори за покупко-продажбата на имоти;
  • Изготвяне на съответните предварителни договори, нотариални актове за придобиване на имоти или учредяване на вещни права върху имоти в съответствие с договорените между страните по сделката условия;
  • Съдействие относно финансирането на проекти, свързани с недвижими имоти – консултиране на заемодатели и заемополучатели при финансиране на сделки с имоти;
  • Изготвяне на правни становища по вещноправни въпроси;
  • Правни съвети и изготвяне на юридически документи във връзка с управлението на собствеността (договори за наем, договори за управление и поддръжка, договори за аренда и други);
  • Процесуално представителство по вещноправни спорове;
  • Съдействие за извънсъдебно разрешаване на вещноправни спорове посредством преговори.