Регистърните производства са вид охранителни производства, които имат за предмет вписване на определени обстоятелства или обявяване на определени актове в специален регистър. В Република България такива са имотният регистър, търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел и регистър Булстат при Агенция по вписванията, централният регистър на особените залози към Министерство на правосъдието и други.

АС „Гугушева в съдружие с Костов“ извършва:

  • вписвания, отбелязвания и заличавания в имотния регистър на подлежащите на вписване актове относно недвижими имоти, искови молби и постановените по тях решения, вписване и заличаване на възбрани и други обезпечения;
  • заявяване за вписване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, включително по електронен път, на търговци, клонове на чуждестранни търговци, юридически лица с нестопанска цел и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване, в това число първоначална регистрация на еднолични търговци и търговски дружества (събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества), сдружения, фондации и др., както и промяна в подлежащите на вписване обстоятелства относно тези субекти;
  • обявяване на актове в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, които се отнасят до търговците, клоновете на чуждестранни търговци и ЮЛНЦ, за които е предвидено със закон, че подлежат на обявяване (годишни финансови отчети, покани за свикване на общо събрание и други);
  • регистрация в регистър Булстат на субектите по чл. 3 от ЗРБ (юридическите лица, които не са търговци, чуждестранни юридически лица, неперсонифицирани дружества по Закона за задълженията и договорите и др.) и заявяване за вписване в регистъра на промяна в относимите обстоятелствата;
  • заявяване за вписване в ЦРОЗ на подлежащите на вписване в регистъра обстоятелства и тяхното заличаване (учредяване на залог върху вземания, безналични ценни книжа и движими вещи; дружествени дялове от събирателни и командитни дружества, командитни дружества с акции или дружества с ограничена отговорност; съвкупности от вземания, от машини и съоръжения, от стоки или материали и от безналични ценни книжа; права върху патенти за изобретения и полезни модели, регистрирани марки, промишлени дизайни, топологии на интегрални схеми и сертификати за сортове растения и породи животни; търговски предприятия);
  • всички предвидени в закон или подзаконов нормативен акт вписвания, промяна в обстоятелствата и заличавания в регистри, създадени и водени от органи на власт и обществени и браншови организации.