АС „Гугушева в съдружие с Костов“ извършва следните услуги в областта на гражданското и административното право:

1. устни и писмени консултации и становища по въпроси на правото;

2. изготвяне на всякакви книжа – молби, заявления, жалби и други, свързани с възложената от клиента работа;

3. представителство на доверителите и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица.