Облигационното отношение представлява правна връзка между две страни, по силата на която кредиторът може да иска от длъжника изпълнение на една престация, спазване на определено поведение.

В защита интересите на нашите клиенти в отношенията им с техните контрагенти ние съставяме писмени договори (например за покупко-продажба, замяна, дарение на движими и недвижими вещи; за наем, заем, влог; за изработка; за поръчка; за учредяване на гражданско дружество по чл. 357 от ЗЗД, както и за всички други едностранни и двустранни сделки, предвидени в закона).

В хода на осъществяване на правата и задълженията на страните ние даваме правни съвети, устни и писмени консултации, с цел обезпечаване на точното и навременно изпълнение на договора.

В случай на спор между страните относно възникването, тълкуването или изпълнението на облигационното правоотношение, както и в хипотезите на носене на извъндоговорна отговорност, АС „Гугушева в съдружие с Костов“ защитава интересите на своите доверители както с извънсъдебни способи – преговори и постигане на спогодба, така и в производствата пред компетентните съдилища.