Кантората ни осигурява юридически консултации по административноправни въпроси, процесуално представителство и правна защита по административни дела пред всички съдебни инстанции, както и следните правни услуги:

  • Комплексно административноправно обслужване на български и чуждестранни юридически лица и граждани;
  • Консултации и съдействие в производство по издаване на различни видове административни актове;
  • Проучване, консултиране и съдействие пред административните органи във връзка с лицензионни и разрешителни режими, въведени за определени дейности на територията на страната;
  • Обжалване по административен и по съдебен ред на индивидуални административни актове на държавната, общинската и данъчната администрация;
  • Обжалване на наказателни постановления, издадени от различни органи;
  • Административни процедури свързани със строителна и инвеститорска дейност за издаване необходимите актове и протоколи в строителството;
  • Процесуално представителство пред всички органи на държавната и общинска администрация;
  • Представителство и правна защита по административни дела пред всички съдебни инстанции.